Kurs języka niemieckiego oraz języka angielskiego dla dzieci

Najmłodszych słuchaczy zapraszamy na naukę języka niemieckiego oraz języka angielskiego głównie poprzez zabawę. Na zajęciach oferujemy nie tylko pracę z podręcznikiem, ale przede wszystkim pragniemy oswoić naszych słuchaczy z tablicą interaktywną, ponieważ wiemy, iż dzieci świetnie przyswajają nowe słówka, zwroty poprzez bezpośredni kontakt z multimediami. Piosenki, wiersze, bajki oraz konkursy stanowią stałe urozmaicenie zajęć.

Kurs języka niemieckiego oraz języka angielskiego dla osób powyżej 50 roku życia oraz dla seniorów

Naszym „dojrzałym” uczestnikom oferujemy zajęcia na wszystkich poziomach językowych. Osoba prowadząca dostosowuje tempo nauki do wszystkich uczestników kursu oraz dba o komfortową atmosferę w grupie. Każdy z uczestników może liczyć na opiekę lektora oraz wsparcie w osiąganiu postępów w nauce. Przewidujemy również lekcje indywidualne, służące pogłębieniu zdobytej wiedzy na zajęciach lub powtórce i utrwaleniu najtrudniejszych zagadnień gramatyczno-leksykalnych.

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminów państwowych na poziomie B2-C1

Posiadamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu słuchaczy do egzaminów państwowych na poziomie B2-C1. Oferujemy zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne.

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla lekarzy, pielęgniarek oraz opiekunek dla osób starszych

Oferujemy zajęcia na poziomach A1-C1, które wzbogacane są o słownictwo i zwroty z zakresu medycyny. Oprócz „klasycznych” podręczników do nauki oferujemy podręczniki oraz liczne materiały dydaktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie lekarza, pielęgniarki oraz opiekuna/opiekunki dla osób starszych. Przeprowadzamy zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne.

Kurs języka niemieckiego na poziomie A1-C1 dla osób poszukujących pracy w krajach niemieckojęzycznych

Oferujemy zajęcia na poziomach A1-C1, które wzbogacane są o słownictwo i zwroty z zakresu medycyny. Oprócz „klasycznych” podręczników do nauki oferujemy podręczniki oraz liczne materiały dydaktyczne, przygotowujące do pracy w zawodzie lekarza, pielęgniarki oraz opiekuna/opiekunki dla osób starszych. Przeprowadzamy zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne.

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla firm

Ze względu na specyfikę naszego regionu wiodącym językiem obcym, używanym w środowisku biznesowym oraz korporacyjnym jest język niemiecki. Zajęcia prowadzone są przez filologa języka niemieckiego, posiadającego doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. Program nauczania, tematyka, materiały szkoleniowe oraz godziny zajęć ustalane są indywidualnie i są dostosowane do potrzeb Państwa firmy. Na Państwa życzenie zajęcia odbywać mogą się w siedzibie firmy. Przewidujemy zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla kadry zarządzającej oraz prawników

Oferujemy Państwu naukę języka niemieckiego na poziomie A1-C1 oraz pogłębianie umiejętności językowych z zakresu prawa. Posiadamy specjalistyczne pomoce naukowe oraz unikatowe materiały zawierające zwroty oraz słownictwo prawne. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie. Na Państwa życzenie zajęcia odbywać mogą się w siedzibie firmy. Przewidujemy zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Osoby zainteresowane pozyskaniem oraz obsługą w języku obcym klientów zagranicznych zapraszamy na kurs języka niemieckiego, na którym oprócz nauki komunikatywnego porozumiewania się z klientem, nauczą się Państwo posługiwać zwrotami wykorzystywanymi w zawodzie fryzjera oraz kosmetyczki. Oprócz „klasycznych” pomocy dydaktycznych do nauki języka wykorzystywane są podręczniki oraz dodatkowe materiały o tematyce fachowej.

Pomoc w nauce oraz przy odrabianiu prac domowych

Wszystkim uczniom mającym problemy w nauce języka obcego oferujemy pomoc w przyswojeniu i utrwaleniu danego zakresu materiału oraz pomagamy prawidłowo odrobić prace domowe. Oferujemy lekcje indywidualne.

Oferta dodatkowa

  • Kurs języka niemieckiego oraz języka angielskiego dla młodzieży
  • Kurs przygotowujący do matury ustnej i pisemnej z języka obcego
  • Standardowy kurs języka niemieckiego dla początkujących
  • Standardowy kurs języka niemieckiego dla średnio- i zaawansowanych
  • Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

NOWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE !

Miło nam Państwa poinformować o poszerzeniu naszej oferty edukacyjnej o nauczanie języka polskiego jako obcego.
Propozycja skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcieliby poznać język polski od podstaw lub pogłębić jego znajomość w celach prywatnych lub zawodowych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną lektorkę – magistra filologii polskiej. Lektor mówi w języku polskim, niemieckim i angielskim. Proponujemy zarówno kursy przygotowujące do państwowych egzaminów językowych, do nostryfikacji dyplomów, jak i zajęcia pogłębiające praktyczną znajomość języka polskiego.

Zajęcia dla osób dopiero zaczynających przygodę z językiem polskim ukierunkowane są na poznanie podstaw języka i wyćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w podstawowych obszarach życia społecznego (zakupy, wizyta u lekarza, podróż itp.).

Osobom, które znają już podstawy języka polskiego, proponujemy lekcje z ćwiczeniami różnego typu pozwalającymi nie tylko wzbogacić zasób słownictwa (leksyki i frazeologii), ale również wyćwiczyć
różne formy wypowiedzi, w tym formułowanie pism urzędowych.

Nasza oferta każdorazowo dostosowywana jest do indywidualnych wymagań klienta.

Oferujemy lekcje dla dorosłych, którzy przybyli do Polski w celach zarobkowych. Lepsza znajomość języka oznacza także lepsze perspektywy zawodowe. Prowadzimy także zajęcia dla młodzieży. Mają one na celu ułatwienie adaptacji i przybliżenie polskiej mentalności, kultury oraz języka.
Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie.

Новое в нашей школе
Мы рады сообщить вам о расширении нашего образовательного предложения о преподавании польского языка как иностранного.
Предложение адресовано всем тем, кто хотел бы изучать польский язык с нуля или углубить свои знания для частных или профессиональных целей.
Занятия преподаются опытным лектором – мастером польской филологии. Лектор говорит на польском, немецком и английском языках. Мы предлагаем как
курсы подготовки к экзаменам по государственному языку, нострификация дипломов, так и классы, которые углубляют практические знания польского языка.
Занятия для людей, начинающих свое приключение с польского языка, сосредоточены на изучении основ языка и практических навыков общения в основных
областях общественной жизни (шоппинг, посещение врача, путешествия и т. Д.).
Для тех, кто уже знает основы польского языка, мы предлагаем уроки с различными видами упражнений, которые позволяют не только обогащать словарь
(лексику и фразеологию), но и практиковать различные формы выражения, в том числе формулирование официальных писем.
Наше предложение всегда соответствует индивидуальным требованиям заказчика.
Мы предлагаем уроки для взрослых, приехавших в Польшу для получения прибыли. Улучшение языковых навыков также означает улучшение карьерных
перспектив.
Мы также проводим занятия для молодежи. Они направлены на облегчение адаптации и приближение польского менталитета, культуры и языка.
Занятия проводятся группами или индивидуально.

С удовольствием хотим сообщить о расширении нашего образовательного предложения. Изучение польского языка как иностранного.
Наше предложение направлено для тех кто хочет учить польский от основ, и для тех кто хочет углубить свои знания в целях профессиональных и
индивидуальных.

Занятия проводит опытный преподаватель, магистр филолог-полонист. Преподаватель владеет также английским и немецким языками.
Предлагаем курсы подготовки сдачи государственного языкового екзамина к нострификации диплома.
Занятия с углубленным изучением польского.

Наши занятия для тех кто только начал знакомство с языком с выработкой повседневной речи ( покупки, визит у врача, путешествия и до). Для тех кто уже
знает основы предлагаем занятия с упражнениями, направленными на обогащение языка ( лексика, фразеологизмы) с выработкой разных форм ответов.
Написание письм официальных.
Предлагаем курсы для взрослых, которые приехали в Польшу на работу, знания языка расширяет профессиональные возможности.

Проводим занятия для подростков с целью улучшения адаптации, понимания польской ментальности, культуры и языка.
Занятия проводятся в группах и индивидуально.